Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który będzie trwał od Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia br. do Niedzieli Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r. Jest to czas łaski i dziękczynienia.


Jest to nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Decyzja Papieża jest jakby prorocza, tak patrzymy na nią teraz z perspektywy czasu. Konflikty zbrojne toczące się na świecie, przemoc i terroryzm, brak postaw zrozumienia i miłości między ludźmi, wielkie zagubienie moralne, preferowanie stylu życia bez Boga – to aspekty ukazujące potrzebę zwrócenia się do Miłosiernego Pana, by zmienić oblicze życia naszego.

 „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. (...) Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. (...) Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Te słowa papieża Franciszka pochodzące z bulli Misericordiae vultus wskazują nam kierunek poznania i doświadczenia Bożego Miłosierdzia.

Pismo Święte można nazwać Księgą Miłosierdzia, ponieważ całe przepełnione jest prawdą o tej wyjątkowej miłości Boga do człowieka. Papież Franciszek we wspomnianej bulli napisał, że miłosierdzie jest „drogą, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”. A czyż Biblia nie naprowadza właśnie na tę drogę spotkania z Miłością. Podejmując pogłębioną lekturą Pisma Świętego z łatwością dostrzeżemy, że przepełniona ona jest prawdą o Miłosiernym Bogu. I już w Starym Testamencie naród wybrany doświadczał Bożego Miłosierdzia, poznając litość, cierpliwość, i miłość Stwórcy. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus objawił nam Oblicze Miłosiernego Ojca.

Ojciec Święty Franciszek ogłosił otwarcie Drzwi Świętych, które mają stać się Bramą Miłosierdzia, „gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”. Idąc za wezwaniem papieża mamy codzienne przechodzić przez Duchowe Bramy Miłosierdzia. Nie wystarczy bowiem przejść przez Święte Drzwi – trzeba jeszcze przyjąć odpowiednią postawę duchową, by spotkać Miłosiernego Pana i doświadczyć Jego wielkości i dobroci. Te Bramy mają różne imiona i chyba warto podjąć trud przechodzenia przez nie, by doświadczyć, że miłosierdzie jest siłą, „która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem”.

Ojciec Święty napisał także, że jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem. Trzeba nam najpierw doświadczyć Bożego Miłosierdzia, by później to miłosierdzie rozdawać innym. Podejmując refleksję nad Słowem Bożym spróbujmy zobaczyć dialog między Bogiem i człowiekiem. Dialog, do którego zaprasza nas sam Bóg. On pierwszy obdarza nas miłosierdziem, ale też uczy jak my mamy być miłosierni. Pismo Święte z jednej strony ukazuje Miłosiernego Boga, ale z drugiej wzywa także nas do podjęcia czynów miłosierdzia. „Tak, jak kocha Ojciec – pisze papież Franciszek – tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich”.

Papież Franciszek napisał: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia”.

Katechizm Kościoła Katolickiego pisze, że "uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy" (KKK 2447).

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

1.   Grzeszących upominać.

2.   Nieumiejętnych pouczać.

3.   Wątpiącym dobrze radzić.

4.   Strapionych pocieszać.

5.   Krzywdy cierpliwie znosić.

6.   Urazy chętnie darować.

7.   Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała:

1.   Głodnych nakarmić.

2.   Spragnionych napoić.

3.   Nagich przyodziać.

4.   Podróżnych w dom przyjąć.

5.   Więźniów pocieszać.

6.   Chorych nawiedzać.

7.   Umarłych pogrzebać.

 

Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny 

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie


Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę. 

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.