W Święta Wiel­ka­nocne roz­brzmiewa rado­sna wieść o Zmar­twych­wsta­niu Pana. Wpa­tru­jemy się z wiarą w uwiel­bione rany Jego rąk i nóg oraz prze­bi­tego boku. Coraz głę­biej pozna­jemy piękno miło­ści, która nas zba­wia przez cier­pie­nie. Pozdro­wie­nie Jezusa „Pokój wam” prze­nika dziś nasze serca i pozwala na nowy spo­sób odczu­wać Jego prze­ba­cza­jącą miłość.

Jezus pozwo­lił swo­jej Matce Maryi, Apo­sto­łom i innym, któ­rzy Go kochali, patrzeć na Jego odrzu­ce­nie, poj­ma­nie, biczo­wa­nie, ska­za­nie na śmierć i ukrzy­żo­wa­nie. Oni cier­pieli, gdy Naj­czyst­sza Dobroć i Prawda została pod­dana ludz­kiej nie­go­dzi­wo­ści, wyszy­dze­nia przez kłam­stwo i znie­wa­żone przez zemstę. Po Zmar­twych­wsta­niu Jezus zamie­nił ich smu­tek w radość: „Ura­do­wali się, ujrzaw­szy Pana”. Doświad­czyli tajem­nicy zba­wie­nia, w któ­rej współ­ist­nieje radość z cier­pie­niem.
Kocha­nym Para­fia­nom i wszyst­kim Gościom życzymy obfi­to­ści Bożych darów pły­ną­cych od Chry­stusa Zmar­twych­wsta­łego.

Wasi Duszpasterze