WIGILIA W RODZINIE KATOLICKIEJ

 

JAK ŚWIĘTOWAĆ WIGILIĘ?

Na wigilijnym stole ustawiamy krzyż i świecę (np. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte oraz opłatki. Tradycja zachęca, aby zostawić jedno miejsce wolne. Symbolizuje ono pamięć o osobach samotnych, bezdomnych, naszych bliskich zmarłych lub tych, z którymi z różnych powodów nie możemy być w wigilijny wieczór. Najważniejszym momentem wigilijnego wieczoru jest odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu, która przypomina nam o tym, że Pan Bóg przychodzi, by zamieszkać także w naszej rodzinie. Powinien to zrobić ojciec lub inny reprezentant rodziny. Potem modlimy się za innych, tak jak to robimy w czasie Mszy Świętej w tzw. modlitwie powszechnej. Później następują łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Przed samym posiłkiem odmówmy modlitwę błogosławieństwa potraw. A po kolacji nie zapomnijmy o śpiewie kolęd. Bez celebracji nie ma świętowania. Poniżej kilka propozycji modlitw do wykorzystania.

 

Prowadzący zapala świecę ze słowami: Światło Chrystusa.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

 

Ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa  (Łk 2,1-14).

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, 

a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 

 

Prowadzący: Zebrani przy wigilijnym stole w Roku Miłosierdzia módlmy się wspólnie za innych i za siebie nawzajem.

  • Módlmy się za naszego papieża Franciszka, aby nowo narodzony Zbawiciel napełniał jego serce radością i mocą Ducha Świętego do głoszenia Dobrej Nowiny o miłosierdziu. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
  • Módlmy się za ubogich, głodnych, bezdomnych, samotnych, nieszczęśliwych, opuszczonych, ofiary klęsk żywiołowych i niesprawiedliwości, aby ubogi Jezus przyniósł im nadzieję. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
  • Módlmy się za naszych krewnych, przyjaciół (szczególnie za…), aby Mesjasz narodzony niegdyś w Betlejem narodził się także w ich sercach przez wiarę. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
  • Módlmy się o pokój na świecie, o przebaczenie krzywd, o pojednanie między narodami, politykami, skłóconymi rodzinami. Niech Miłosierny Pan nauczy nas wybaczać sobie nawzajem. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
  • Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli zasiąść do stołu razem z Bogiem w niebie. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.
  • Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół małego Jezusa, aby i w naszym domu zagościły pokój, radość i nadzieja, które On przynosi na świat. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz…

Miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw. Ześlij swoje błogosławieństwo na nasz dom, abyśmy potrafili jako pasterze i aniołowie chwalić Ciebie i radować się narodzeniem Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę połamiemy się na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następuje Łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Zasiadając do wigilijnego stołu, pomódlmy się: Pobłogosław, Panie Boże, nas, ten posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po wieczerzy wigilijnej jest najlepszy czas na wspólne śpiewanie kolęd.

 

MODLITWA ZA UBOGICH

            Panie Jezu, który z miłości dla nas stałeś się ubogim, powierzamy Ci w ten świąteczny czas wszystkich ubogich. Prosimy zwłaszcza za tymi, którzy te święta spędzają w biedzie, głodzie, samotności, w nieszczęściu. Modlimy się za najbiedniejszymi z biednych. Przyjdź im z pomocą, ogrzej ich serca, ratuj w utrapieniu, a nas naucz dzielić się z potrzebującymi. Niech nie zabraknie serc wrażliwych na wszelką ludzką biedę. Jezu pełen miłosierdzia, ufamy Tobie. Amen.

 

MODLITWA JUBILEUSZOWEGO ROKU MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(przygotował Zespół "Gościa Niedzielnego")