Warsz­taty biblijne

Dzieło Biblijne orga­ni­zuje 15 listo­pada 2014 r. (sobota) warsz­taty biblijne pt. „Biblijne metody czy­ta­nia Pisma Świę­tego”. W warsz­ta­tach może wziąć udział każda osoba zain­te­re­so­wana pogłę­bie­niem swo­jej zna­jo­mo­ści Pisma Świę­tego, rów­nież uczest­nicy kon­kursu biblij­nego poświę­co­nego dia­lo­gom Jezusa w Ewan­ge­lii Jano­wej. Dla kate­che­tów udział w warsz­ta­tach może być wpi­sany w pro­gram roz­woju zawo­do­wego.
Warsz­taty są pro­wa­dzone przez bibli­stów Die­ce­zji Pel­pliń­skiej pod kie­run­kiem ks. Woj­cie­cha Pikora.

Pro­gram:

9.30–10.15 Warunki słu­cha­nia słowa Bożego (Łk 8,4–14)
10.15–11.00 Słowo Boże orę­żem Jezusa w walce z sza­ta­nem (Mt 4,1–11)
11.00–11.15 Prze­rwa
11.15–12.00 Boga­tego mło­dzieńca lek­tura słowa Bożego (Mk 10,17–22)
12.00–12.30 Maryja zasłu­chana w słowo (Łk 2,19.51)
12.30 Msza św.
13.15 Obiad
14.00–15.00 Spo­tka­nie w gru­pach: Jak ucznio­wie idąc do Emaus czy­tali Pismo (Łk 24,13–35)
15.00–15.30 Medy­ta­cja obrazu: Maria i Marta wobec Słowa (Łk 10,38–42)

Miej­sce:

Para­fia Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim
ul. bpa Domi­nika 8
Koszt: 25 zł
Zgło­sze­nia:
do 12.11.2014 r. do ks. prał. dr. Józefa Picka (e-mail: jozef.pick@op.pl; fax: 58 561 16 50)