WIGILIA W RODZINIE KATOLICKIEJ

 

Na wigilijnym stole ustawiamy krzyż i świecę (np. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte oraz opłatki. Tradycja zachęca, aby zostawić jedno miejsce wolne. Symbolizuje ono pamięć o osobach samotnych, bezdomnych, naszych bliskich zmarłych lub tych, z którymi z różnych powodów nie możemy być w wigilijny wieczór. Najważniejszym momentem wigilijnego wieczoru jest odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu, która przypomina nam o tym, że Pan Bóg przychodzi, by zamieszkać także w naszej rodzinie.

 

 

Prowadzący zapala świecę ze słowami: Światło Chrystusa.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

 

Ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa          

(Łk 2,1-14).

 

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, 

a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Zjednoczeni przy wigilijnym stole pomódlmy się teraz za innych i za siebie nawzajem.

  • Módlmy się za papieża Franciszka i cały Kościół Święty, aby nowo narodzony Zbawiciel napełnił cały lud Boży pokojem, nadzieją i miłością. Ciebie prosimy…
  • Módlmy się za ludzi ubogich, głodnych, bezdomnych, samotnych, opuszczonych, ofiary klęsk żywiołowych i prześladowań z powodu wiary, aby ubogi Jezus przyniósł im umocnienie i pociechę. Ciebie prosimy…
  • Módlmy się za naszych krewnych, przyjaciół (szczególnie za …), aby Mesjasz narodzony niegdyś w Betlejem narodził się w ich sercach przez wiarę. Ciebie prosimy…
  • Módlmy się o pokój na świecie, o przebaczenie krzywd, o pojednanie między narodami, politykami, skłóconymi rodzinami. Niech Jezus nauczy nas wybaczać sobie nawzajem. Ciebie prosimy…
  • Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli zasiąść do stołu razem z Bogiem w niebie. Ciebie prosimy…
  • Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół małego Jezusa, aby i w naszym domu zagościły pokój, radość i nadzieja, które On przynosi na świat. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych modlitw. Ześlij swoje błogosławieństwo na nasz dom, abyśmy potrafili jak pasterze i aniołowie chwalić Ciebie i radować się narodzeniem Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa „Ojcze nasz…”.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę się połamiemy na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten uroczysty posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA WIGILIJNA DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, strażniku największych Skarbów, czyli Maryi i Jezusa. W ten wigilijny wieczór prosimy, abyś czuwał nad naszym domem i rodziną. Uproś nam łaskę wiary, abyśmy tak jak Ty umieli odczytywać w codzienności Bożą wolę i za nią podążać. Naucz nas milczenia, abyśmy umieli słuchać Boga i słuchać siebie nawzajem w rodzinie. Ucz nas cnoty pracowitości, skromności i łagodności. Strzeż naszej rodziny od niebezpieczeństw, od podziału, kłótni i niewiary w Boga. Umocnij naszą wzajemną miłość. Daj nam szczęśliwą godzinę naszej śmierci. Amen.