Caritas Diecezji Pelplińskiej bierze udział w  realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. 

Działania towarzyszące są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać. W ramach Programu można skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących ekonomii prowadzenia gospodarstwa domowego, dietetyki, niemarnowania żywności czy zajęć kulinarnych.

Caritas Naszej Parafii od października 2017  r. do maja 2018 r. objęła pomocą żywnościową 150 osób.