• Para­fia pod wezwa­niem św. Woj­cie­cha powstała w 1932 roku. Ery­go­wał ją J.E.Ks.Biskup Sta­ni­sław Woj­ciech Oko­niew­ski, Ordy­na­riusz Die­ce­zji Cheł­miń­skiej, dekre­tem z dnia 11 maja 1932 roku. Admi­ni­stra­to­rem para­fii został Ks. Antoni Hen­ryk Szu­man (obec­nie Sługa Boży), pro­boszcz para­fii św. Mate­usza, z któ­rej para­fia św. Woj­cie­cha  została wydzielona;
 • Rok 1932 – zakup ziemi przy ul. Pomor­skiej pod budowę kościoła i dla para­fii, w cało­ści ks. Szu­man zaku­pił 75 ha ziemi;
 • 25 listo­pada 1934 – poświę­ce­nie kamie­nia węgiel­nego pod kościół św. Wojciecha;
 • lata 1936–1939 – budowa kościoła, dopro­wa­dzona do stanu suro­wego w 1939 roku z oknami i pod­sta­wo­wym oświetleniem;
 • lata 1939–1945 – lata II wojny świa­to­wej – świą­ty­nia zostaje czę­ściowo znisz­czona przez poci­ski arty­le­ryj­skiego oku­panta oraz przez wyko­rzy­sty­wa­nie budynku kościoła jako maga­zynu i stajni dla koni;
 • 2 paź­dzier­nika 1939 roku zostaje roz­strze­lany Ks. Hen­ryk Szu­man na placu przed kościo­łem w Fordonie;
 • rok 1945 – po woj­nie para­fia podej­muje na nowo dzia­łal­ność, nabo­żeń­stwa tym­cza­sowo są spra­wo­wane w kościele p.w. św. Kata­rzyny, odda­nym do dys­po­zy­cji para­fii św. Woj­cie­cha (dotąd ta świą­ty­nia była kościo­łem ewan­ge­lic­kim), nastę­puje powolna odbu­dowa świą­tyni św. Wojciecha;
 • 21 lutego 1951 roku Skarb Pań­stwa przej­muje zie­mie kościelne i wła­sno­ści będące pod zarzą­dem para­fii św. Woj­cie­cha (m.in. wcho­dzi w użyt­ko­wa­nie tzw. Domu Mło­dej Polki, daw­niej Ośrodka KSM-u);
 • 26 maja 1950 roku odbywa się poświę­ce­nie kościoła po remoncie;
 • 23 kwiet­nia 1953 roku J.E.Ks. Biskup Cheł­miń­ski Kazi­mierz Józef Kowal­ski doko­nuje kon­se­kra­cji kościoła;
 • 1 sierp­nia 1978 roku nastę­puje utwo­rze­nie samo­dziel­nego ośrodka dusz­pa­ster­skiego przy kościele św. Kata­rzyny, a w 1981 roku usta­no­wie­nie tamże osob­nej parafii;
 • 20 grud­nia 1988 roku od para­fii macie­rzy­stej zostaje odłą­czone Osie­dle 60-lecia i przy­łą­czone do para­fii św. Mateusza;
 • 24 stycz­nia 1991 roku umiera Ksiądz Pro­boszcz Pra­łat Jan Kahl;
 • 15 lutego 1991 nowym pro­bosz­czem zostaje ks. Jerzy Deja, dotych­czas pra­cu­jący w Wejherowie;
 • w 1993 roku zostaje odzy­skany Dom Mło­dej Polki przy ul. Lubi­chow­skiej, dawna sie­dziba Kato­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, zostaje tam utwo­rzona sie­dziba Cari­tas para­fii oraz miej­sce spo­tkań dla młodzieży;
 • w 1996 roku przy ul. Lubi­chow­skiej przy Domu Mło­dej Polki roz­po­czyna się budowa kaplicy p.w. Miło­sier­dzia Bożego;
 • w 1997 roku roz­po­częta zostaje budowa pomnika św. Woj­cie­cha – Piel­grzyma (pro­jektu pana Jaro­sława Wój­cika z Sierakowic);
 • w 1998 roku w rocz­nicę 800-lecia mia­sta Sta­ro­gard Gdań­ski, św. Woj­ciech zostaje ogło­szony patro­nem mia­sta (uro­czy­stość ta odbyła się z udzia­łem Epi­sko­patu Polski);
 • w 2001 roku zostaje zaku­piona działka na Przy­le­siu prze­zna­czona pod budowę kościoła Jezusa Chry­stusa Króla Wszech­świata, 20 paź­dzier­nika 2001 roku nastę­puje tam wznie­sie­nie i poświę­ce­nie krzyża;
 • Dom Mło­dej Polki przy ul. Lubi­chow­skiej zostaje zaadop­to­wany na sie­dzibę Cari­tasu, otwarta zostaje kuch­nia dla ubo­gich i świe­tlica dla dzieci;
 • w 2006 roku przy kościele zbu­do­wano pomnik Naucza­nia Sługi Bożego Jana Pawła II z frag­men­tami naucza­nia Ojca Świę­tego pod­czas piel­grzy­mek do Pol­ski – poświę­ce­nia pomnika doko­nuje 22 paź­dzier­nika 2006 roku Ksiądz Biskup Die­ce­zjalny Jan Ber­nard Szlaga;
 • w bocz­nej  czę­ści kościoła utwo­rzono kaplicę Ado­ra­cji Naj­święt­szego Sakramentu;
 • 9 wrze­śnia 2008 roku na sku­tek obra­żeń odnie­sio­nych w wypadku samo­cho­do­wym w szpi­talu w Środzie Wiel­ko­pol­skiej umiera Ks. Pra­łat Jerzy Deja;
 • 15 wrze­śnia 2008 roku Ksiądz Biskup Die­ce­zjalny Jan Ber­nard Szlaga prze­wod­ni­czy uro­czy­sto­ściom pogrze­bo­wym śp. Ks. Pra­łata Jerzego Deji przy bar­dzo licz­nym udziale kapła­nów i wier­nych para­fii św. Woj­cie­cha oraz para­fii zwią­za­nych z kapłań­ską posługą Księ­dza Jerzego;
 • Ksiądz Pra­łat Jerzy Deja zostaje pocho­wany na Cmen­ta­rzu Komu­nal­nym na Łapiszewie;
 • 20 wrze­śnia 2008  roku nowym pro­bosz­czem para­fii zostaje ks. Janusz Lip­ski, dotych­cza­sowy dusz­pa­sterz para­fii Wągli­ko­wice w deka­na­cie kościerskim.