Domowy Kościół Ruchu Świa­tło Życie został zało­żony przez ks. Fran­ciszka Blach­nic­kiego i pomaga mał­żon­kom sakra­men­tal­nym czer­pać z łaski mocy sakra­mentu mał­żeń­stwa, uczy jak żyć tym sakra­men­tem i cele­bro­wać go przez całe życie. Ducho­wość mał­żeń­ska reali­zo­wana jest poprzez przy­ję­cie ele­men­tów for­ma­cyj­nych nazy­wa­nych – darami. Są to codzienna modli­twa oso­bi­sta  i mał­żeń­ska, czy­ta­nie Pisma Św. Dia­log Mał­żeń­ski, spo­tka­nia for­ma­cyjne, i reko­lek­cje. Dzieci wycho­wane w takiej rodzi­nie w spo­sób natu­ralny wzra­stają we wie­rze ucząc się Boga przez wspólną modli­twę rodzinną, czy­ta­nie Pisma Świę­tego i moż­li­wość zada­wa­nia pytań zwią­za­nych z wiarą na równi z pyta­niami z innych dzie­dzin życia. Dzieci żyjąc w takiej rodzi­nie czują się bez­pieczne i kochane, mając szansę na dobry roz­wój i dobry wzór na przy­szłość. Spo­tka­nia Kręgu Rodzin w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim odby­wają się raz w mie­siącu w naszych domach. Ser­decz­nie i gorąco zapraszamy.