„Bie­dronki” to naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­szy chór dzie­cięcy w Pol­sce, a może nawet w Euro­pie bądź na całym świe­cie. Two­rzy go około 300 dzieci z Pol­ski pół­noc­nej. Chór cały czas się roz­wija, powiększa.

„Bie­dronki” to nie tylko szkoła śpiewu. To spo­sób na życie wesołe i rado­sne, to spo­sób na zwie­dza­nie świata. „Bie­dronki” są „dosko­na­łym przy­kła­dem na to, jak można wycho­wy­wać przez sztukę, uwraż­li­wiać na muzykę i piękno od naj­młod­szych lat, pozwa­lać dzie­ciom aktyw­nie wyra­żać swoje emocje”.

21 wrze­śnia 2010 pod­czas uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z nada­niem imie­nia Kawa­le­rów Orderu Uśmie­chu Szkole Pod­sta­wo­wej w Osieku, Ryszard Ryn­kow­ski – znany pio­sen­karz, kom­po­zy­tor i pia­ni­sta powie­dział “Wspa­niały Chór Biedronki”.

Chór działa w kilku oddzia­łach, w róż­nych miej­sco­wo­ściach. Poszcze­gólne grupy funk­cjo­nują nie­za­leż­nie, ale w każ­dej chwili gotowe są do wspól­nych wystę­pów. „Bie­dronki” dzia­łają w mia­stach i na wsiach, przy para­fiach i w szko­łach. Wspól­nie spę­dzają waka­cje i ferie zimowe, bawią się na zaba­wach i dys­ko­te­kach. Taki chór może dzia­łać prak­tycz­nie w każ­dej miej­sco­wo­ści (wszyst­kich chęt­nych do zało­że­nia kolej­nego oddziału pro­simy o kontakt).

Od 1991 roku chór wystę­po­wał w róż­nych miej­sco­wo­ściach w Pol­sce i Euro­pie, i nadal aktyw­nie kon­cer­tuje w szko­łach, kościo­łach, domach kul­tury, na festy­nach itd. Do tej pory wydał pięć płyt kom­pak­to­wych. Naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem w dotych­cza­so­wej histo­rii chóru było spo­tka­nie z Janem Paw­łem II pod­czas Audien­cji Gene­ral­nej na Placu Świę­tego Pio­tra w Waty­ka­nie, 20 czerwca 2001 roku. Pod­czas audien­cji chór dał 45-minutowy kon­cert wyko­nu­jąc pio­senki w róż­nych językach.

„Bie­dronki” brały udział w kilku pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych oraz w licz­nych audy­cjach radiowych.

zapraszamy na Naszą stronę internetową: http://www.biedronki.info.pl/