Służba litur­giczna dzia­ła­jąca przy para­fii p.w. św. Woj­cie­cha liczy 30 mini­stran­tów: w tym 8 lek­to­rów.
Wśród całej wspól­noty jest rów­nież trzech cere­mo­nia­rzy.
Ter­miny zbió­rek mini­stranc­kich poda­wane są bez­po­śred­nio w nie­dzielę w zakry­stii.
Mini­stran­tem może zostać każdy chło­piec, który ukoń­czył II kl. SP z dobrym zacho­wa­niem.
Patro­nami mini­stran­tów są św. Jan Berch­mans, św. Domi­nik Savio, św. Alojzy Gon­zaga, św. Tar­sy­cjusz i św. Sta­ni­sław Kostka.

Kim jest ministrant?

“Mini­strare” (z łaciny) “słu­żyć” – Słu­żymy Bogu, kiedy przy­czy­niamy się do tego, aby litur­gia była piękna. Mini­strant jest pomoc­ni­kiem przy spra­wo­wa­niu Mszy Świę­tej i pod­czas innych nabo­żeństw litur­gicz­nych. Mini­strant usłu­guje księ­dzu, gdy przy­go­to­wy­wany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiar Mszy Świę­tej. Mini­strant jest tym, który nie­sie znaki czyli okre­ślone przed­mioty które dla litur­gii są nie­zbędne. Są to przed­mioty, które dla litur­gii mają szcze­gól­nie ważne zna­cze­nie. One mają ludziom wie­rzą­cym coś przed­sta­wiać i wska­zać na inną rzeczywistość. Mini­strant powi­nien sam być zna­kiem. Mini­strant przez słu­że­nie wska­zuje, że każde nabo­żeń­stwo litur­giczne spra­wo­wane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej para­fii i wszyst­kich wiernych!

Zasady mini­stranta:

1. Mini­strant kocha Boga i dla Jego chwały wzo­rowo speł­nia swoje obowiązki.

2. Mini­strant służy Chry­stu­sowi w ludziach.

3. Mini­strant zwal­cza swoje wady i pra­cuje nad swoim charakterem.

4. Mini­strant roz­wija w sobie życie Boże.

5. Mini­strant poznaje litur­gię i żyje nią.

6. Mini­strant wznosi wszę­dzie praw­dziwą radość.

7. Mini­strant prze­żywa Boga w przyrodzie.

8. Mini­strant zdo­bywa kole­gów w pracy i zaba­wie dla Chrystusa.

9. Mini­strant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Mini­strant modli się za Ojczy­znę i służy jej rze­telną pracą.

MODLITWY  MINISTRANTA

Modli­twa przed służeniem:

Oto za chwilę przy­stą­pię do ołta­rza Bożego, do Boga, który roz­we­sela mło­dość moją, do świę­tej przy­stę­puję służby, chcę ją dobrze peł­nić. Pro­szę Cię, Panie Jezu, o łaskę sku­pie­nia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwró­cone na ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

Modli­twa po służeniu:

Boże, któ­rego dobroć powo­łała mnie do Two­jej służby, spraw bym uświę­cony uczest­nic­twem w Twych tajem­ni­cach, przez dzień dzi­siej­szy i całe me życie szedł tylko drogą zba­wie­nia. Przez Chry­stusa Pana Naszego. Amen