Wolon­ta­riat im. bł. Carlo Acutisa jest bar­dzo szla­chetną, indy­wi­du­alną ini­cja­tywą. Nie­mal w każ­dym z nas odzywa się potrzeba pomocy bliź­nim czy zro­bie­nia cze­goś poży­tecz­nego na rzecz spo­łe­czeń­stwa. Choć wiele osób o tym myśli, naj­waż­niej­sze jest oczy­wi­ście dzia­ła­nie. A naj­le­piej zacząć od początku – czyli odpo­wie­dzi na pyta­nie – jak zostać wolontariuszem?

Myśle­nie o wolon­ta­ria­cie należy roz­po­cząć od celu czyli – komu chcemy poma­gać. Jasno okre­ślony cel naj­le­piej wpływa na moty­wa­cję, a moż­li­wo­ści jest wiele od pla­có­wek pomocy spo­łecz­nej, szpi­tali, szkół poprzez orga­ni­za­cje poma­ga­jące ubo­gim, nie­peł­no­spraw­nym, wyklu­czo­nym czy dzie­ciom i mło­dzieży. Podob­nych przy­kła­dów można mno­żyć, a orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego przy­bywa z dnia na dzień. Rodzaj wyko­ny­wa­nej przez wolon­ta­riu­sza prac zależy od potrzeb orga­ni­za­cji oraz umie­jęt­no­ści lub chęci ich zdo­by­cia przez samego wolontariusza.

Istot­nym aspek­tem jest pre­cy­zyjne okre­śle­nie czasu, któ­rym dys­po­nu­jemy. Zde­cy­do­wa­nie bar­dziej przy­datne jest bowiem powie­dze­nie, iż w każdą środę mię­dzy godziną 18 a 20 mogę dzia­łać, niż stwier­dze­nie, iż mam dużo wol­nego czasu, więc na pewno znajdę czas na wolon­ta­riat. Należy pamię­tać, że wolon­ta­riat jest zobo­wią­za­niem, z któ­rego należy się wywią­zać, dla­tego wcze­śniej upew­nijmy się, że rze­czy­wi­ście ten czas znaj­dziemy. Można zde­cy­do­wać się na wolon­ta­riat stały w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej, krót­ko­ter­mi­nowy lub wręcz akcyjny, doty­czący jed­nego przed­się­wzię­cia w roku np. zbiorki żywności.

Wolon­ta­riat jest dobro­wol­nym, świa­do­mym i nie­od­płat­nym dzia­ła­niem (pracą) na rzecz ludzi spoza kręgu rodzin­nego i kole­żeń­skiego. Wolon­ta­riusz nie może świad­czyć usług na rzecz firm, ani osób indy­wi­du­al­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospodarczą.

 Warto pod­kre­ślić, iż wolon­ta­riat przy­nosi korzy­ści nie tylko bene­fi­cjen­tom. Dla wolon­ta­riu­szy jest to rów­nież szansa zdo­by­cia czę­sto pierw­szych doświad­czeń zawo­do­wych, naby­cia umie­jęt­no­ści pracy w zespole, co jest dobrze postrze­gane przez poten­cjal­nych pra­co­daw­ców. Dzia­ła­nie na rzecz innych otwiera także drogę do  pozna­nia samego sie­bie, a także zawar­cia nowych zna­jo­mo­ści czy nawet przy­jaźni. To także szansa na inne spoj­rze­nie na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość. Przede wszyst­kim jed­nak wolon­ta­riat jest oka­zją do zro­bie­nia cze­goś dobrego dla dru­giego czło­wieka, co już samo w sobie jest sta­nowi olbrzy­mią satysfakcję.

Wolon­ta­riat w naszej para­fii ist­nieje od 2005 roku. Idea ta, jest od samego początku ściśle zwią­zana z pracą na rzecz dzieci z para­fial­nej  świe­tlicy. Wolon­ta­riu­sze poma­gają dzie­ciom w odra­bia­niu lek­cji, uczest­ni­czą we wspól­nych zaba­wach aktyw­nie wyko­rzy­stu­jąc każdą chwile spę­dzoną razem. Para­fialny wolon­ta­riat staje się oka­zja do naby­wa­nia nowych doświad­czeń, posze­rza­nia zain­te­re­so­wań, wymiany doświad­czeń, umac­nia­nia więzi kole­żeń­skich. Praca wolon­ta­ry­styczna jest odkry­wa­niem rado­ści pły­ną­cej z poma­ga­nia innym ludziom. Dla koor­dy­na­tora wolon­ta­riatu naj­istot­niej­sze staje się to, by zgła­sza­ją­cych się wolon­ta­riu­szy wspie­rać i i roz­pa­lać w nich potrzebę poma­ga­nia innym.

Wolon­ta­riu­sze sta­no­wią solidną grupę mło­dzieży, która działa przy para­fii p.w. św. Woj­cie­cha w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim. Spo­tka­nia for­ma­cyjne odby­wają się regu­lar­nie z opie­ku­nami w każdą środę tygo­dnia w godzi­nach od 17.30 – 19.30. Wśród wolon­ta­riu­szy są gim­na­zja­li­ści, lice­ali­ści a także stu­denci. Jest to więc grupa zróż­ni­co­wana, ale tym samym bogata  w umie­jęt­no­ści, zain­te­re­so­wa­nia, jak i kom­pe­ten­cje. W czerwcu 2011 grupa liczyła 22 osoby. Na początku roku szkol­nego, we wrze­śniu odbywa się I pre­lek­cja w Publicz­nym Gim­na­zjum nr 1 doty­cząca dzia­łal­no­ści naszej grupy. Pre­lek­cja ta jest przy­go­to­wana i pro­wa­dzona przez naszych wolon­ta­riu­szy i skie­ro­wana do uczniów klas trze­cich. Zachę­camy w ten spo­sób do wstę­po­wa­nia w nasza grupę. W bie­żą­cym roku szkol­nym udało nam się zachę­cić 11 nowych gim­na­zja­li­stów. W czerwcu 2012 roku nasza grupa osią­gnęła liczbę 33 wolon­ta­riu­szy. Wolon­ta­riu­sze czyn­nie biorą udział w życiu para­fii. Wspo­ma­gają akcje zbie­ra­nia fun­du­szy na potrzebne cele, uczest­ni­czą w przed­świą­tecz­nym zbie­ra­niu żywno­ści dla ubo­gich rodzin. Ponadto od ponie­działku do piątku wspo­ma­gają swoja pracą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne i wycho­waw­cze w para­fial­nej świe­tlicy.  Mło­dzi ludzie posze­rzają swoją wie­dzę i umie­jęt­no­ści poprzez różne przed­sta­wie­nia takie jak jasełka i pan­to­mimy ewan­ge­li­za­cyjne dla szer­szego grona odbior­ców. Bycie wolon­ta­riu­szem naszej para­fii to cie­kawe i bogate doświad­cze­nie dla każ­dego mło­dego czło­wieka który odczuwa potrzebę nie­sie­nia pomocy dru­giemu człowiekowi.