SAKRAMENTY W NASZEJ PARAFII

Co to jest sakrament?

Sakra­ment jest to znak usta­no­wiony przez Chry­stusa i powie­rzony Kościo­łowi, przez który Bóg wcho­dzi we wspól­notę z czło­wie­kiem, uzdalnia­jąc go do wypeł­nie­nia jego powołania.

Sakra­menty dzielą się na:

 • sakra­menty wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skiego: chrzest, bierz­mo­wa­nie i Eucharystia;
 • sakra­menty uzdro­wie­nia: pokuta i namasz­cze­nie chorych;
 • sakra­menty słu­żące wspól­no­cie i posła­niu wier­nych: kapłań­stwo i małżeństwo.

CHRZEST

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • chrzest jest pierw­szym sakra­men­tem, który udzie­lany jest zasad­ni­czo dzie­ciom;
 • chrzest to naro­dziny nowego życia w Chry­stu­sie; jest konieczny do zba­wie­nia; tak samo jak Kościół, do któ­rego chrzest wpro­wa­dza;
 • nazy­wany jest czę­sto „bramą sakra­men­tów” – bez niego nie można przy­jąć innych sakra­men­tów;
 • chrzest pozo­sta­wia na duszy nie­za­tarty duchowy znak (tak zwany cha­rak­ter), który uzdal­nia ochrzczo­nego do spra­wo­wa­nia kultu chrze­ści­jań­skiego. Z powodu tego nie­znisz­czal­nego cha­rak­teru sakra­men­tal­nego chrzest nie może być powtó­rzony.
 • wyróż­nia się 5 zasad­ni­czych skut­ków sakra­mentu chrztu, dzięki któ­rym staje się on wyda­rze­niem wpro­wa­dza­ją­cym czło­wieka w chrze­ści­jań­ską nowość życia; są nimi: uwol­nie­nie od grze­chu pier­wo­rod­nego, syno­stwo Boże, wsz­cze­pie­nie w Jezusa Chry­stusa, wsz­cze­pie­nie w Kościół święty oraz udział w posłan­nic­twie Chry­stusa i Kościoła;
 • sza­fa­rzem sakra­mentu chrztu jest: biskup, kapłan oraz dia­kon;
 • uwaga: w nie­bez­pie­czeń­stwie bli­skiej śmierci, kiedy nie jeste­śmy w sta­nie powia­do­mić kapłana, wystar­czy aby ktoś z wier­nych polał dziecko wodą wyma­wia­jąc for­mułę chrztu: “(poda­jemy imię) JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”. Przed chrztem można odmó­wić wyzna­nie wiary (Wie­rzę w Boga…) Wypada, aby przy chrzcie był obecny jeden albo dwóch świad­ków. O udzie­lo­nym w ten spo­sób chrzcie należy bez­zwłocz­nie powia­do­mić swo­jego Ks. Pro­bosz­cza.

CO JEST WYMAGANE?

Aby ochrzcić dziecko należy:
1. Zgło­sić się do biura para­fial­nego z potrzeb­nymi doku­men­tami:

 • akt uro­dze­nia dziecka;
 • rodzice chrzestni nie będący z para­fii zobo­wią­zani są do oka­za­nia zaświad­cze­nia, że mogą być chrzest­nymi czyli, że są wie­rzą­cymi i prak­ty­ku­ją­cymi katolikami.

2. Znać datę i miej­sce ślubu rodzi­ców dziecka
3. Znać dane doty­czące rodzi­ców chrzest­nych (imię i nazwi­sko, wiek, adres zamiesz­ka­nia).
4. Potrzebne pod­czas chrztu są:

 • świeca
 • biała szatka

Uwaga:

W przy­padku mał­żeń­stwa nie­sa­kra­men­tal­nego należy umó­wić się z ks. Pro­bosz­czem na roz­mowę okre­śla­jącą warunki dopusz­cza­jące do przy­ję­cia tego sakramentu.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

 • Sakra­ment chrztu jest udzie­lany w drugą i czwartą nie­dzielę mie­siąca pod­czas Mszy św. o godz. 13.30.
 • Przy­go­to­wa­nie dla rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych odbywa się w sobotę przed nie­dzielą, w którą ma być udzie­lony chrzest. Spo­tka­nia odby­wają się o godz. 19.15 w salce katechetycznej

BIERZMOWANIE

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • sakra­ment bierz­mo­wa­nia może przy­jąć każdy czło­wiek ochrzczony, który go jesz­cze nie przy­jął;
 • kan­dy­dat powi­nien być odpo­wied­nio przy­go­to­wany, a przed przy­ję­ciem bierz­mo­wa­nia powi­nien przy­stą­pić do sakra­mentu pokuty;
 • kan­dy­dat powi­nien osią­gnąć „wiek roze­zna­nia”, czyli taki, w któ­rym sam potrafi podej­mo­wać decy­zje w spo­sób odpo­wie­dzialny i dobro­wolny;
 • skutki bierz­mo­wa­nia są następujące:
  • udo­sko­nala łaskę chrztu
  • głę­biej zako­rze­nia nas w syno­stwie Bożym
  • ściślej jed­no­czy nas z Chrystusem
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego
  • udo­sko­nala naszą więź z Kościołem
  • umac­nia do świad­cze­nia o wie­rze chrze­ści­jań­skiej sło­wem i czynem.
 • świad­kiem bierz­mo­wa­nia może być osoba, która przy­jęła wszyst­kie sakra­menty wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skiego i pro­wa­dzi życie zgodne z zasa­dami wiary. Zada­niem świadka jest tro­ska o to, by bierz­mo­wany wypeł­niał obo­wiązki wypły­wa­jące z przy­ję­cia tego sakra­mentu. Dla pod­kre­śle­nia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodzi­ców chrzest­nych – naj­le­piej ojciec dla chłopca, matka dla dziew­czyny.
 • obrzęd sakra­mentu bierz­mo­wa­nia obej­muje: gest wło­że­nia rąk, namasz­cze­nie krzyż­mem świę­tym przez nakre­śle­nie znaku krzyża na czole, co sym­bo­li­zuje wyci­śnię­cie zna­mie­nia, szcze­gól­nego znaku Ducha Świę­tego w duszy bierz­mo­wa­nego. Jed­no­cze­śnie biskup wypo­wiada słowa: „Przyj­mij zna­mię daru Ducha Świę­tego”. W cza­sie namasz­cze­nia świa­dek kła­dzie prawą rękę na ramie­niu bierz­mo­wa­nego;
 • sza­fa­rzem sakra­mentu bierz­mo­wa­nia, jest biskup. Może on, jeśli zacho­dzi taka potrzeba, upo­waż­nić do tego także innych księży.

CO JEST WYMAGANE?

Aby przy­jąć sakra­ment bierz­mo­wa­nia należy:

1. Zdo­być wie­dzę wyma­ganą do przy­ję­cia tego sakra­mentu okre­śloną przez księży przy­go­to­wu­ją­cych do bierz­mo­wa­nia.
2. Uczest­ni­czyć w rocz­nych spo­tka­niach przy­go­to­waw­czych, które odby­wają się w wyzna­czo­nych gru­pach
3. Dostar­czyć „świa­dec­two chrztu – ad Sacra” (jeśli ktoś został ochrzczony poza naszą para­fią).
4. Poda­nie z prośbą o przy­ję­cie tego sakra­mentu.
5. Należy wybrać sobie patrona, któ­rego imię osoba bierz­mo­wana przyj­muje pod­czas obrzędu

Uwaga:
W przy­padku bierz­mo­wa­nia doro­słych należy uzgod­nić indy­wi­du­alny tok przy­go­to­wa­nia z Księ­dzem Proboszczem.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Sakra­mentu bierz­mo­wa­nia udziela Ks. Biskup Die­ce­zjalny lub Ks. Biskup Pomoc­ni­czy raz w roku, zazwy­czaj na wiosnę.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Aktualizacja: 7 maja 2023 r. godz.22:35

I ROK FORMACJI

Ważne informacje:

 • Zapraszamy kandydatów I roku formacji do bierzmowania na grę terenową „Poznaj parafię”, która odbędzie  się 13 maja. Rozpoczęcie gry o godz. 11.00 w salkach parafialnych. Obecność młodzieży jest obowiązkowa.
 • Najbliższe spotkanie odbędze się:

- Grupa A - piątek,  31 marca godz. 17:30 odbyło się
- Grupa B - wtorek, 28 marca godz 17:00 odbyło się
- Grupa C - czwartek, 30 marca godz. 17:00 odbyło się
- Grupa D - wtorek, 28 marca godz. 17:00 odbyło się
- Grupa E - wtorek, 28 marca godz. 17:00 odbyło się

Przypominamy, że spotkania kandydatów do sakramentu bierzmowania są obowiązkowym punktem programu formacji.

 • Podział kandydatów na grupy I roku formacji przedstawia się następująco

Grupa A

1. Albrecht Bartosz
2. Alfut Wojciech
3. Arnt Zuzanna
4. Bara Paweł
5. Bobrowski Adam
6. Bobrowski Jan
7. Brandt Adrian
8. Brzoskowski Michał
9. Budzyła Igor
10. Chmielecka Amelia
11. Chruściel Zofia
12. Czech Milena
13. Czerwińska Kinga
14. Danielewicz Jakub
15. Dąbrowska Kinga
16. Dzwonkowski Wiktor
17. Ewald Oliwia
18. Gańska Maria
19. Gburski Karol
20. Grontman Magdalena
21. Gryzak Oliwia
22. Guz Alan
23. Guzowska Wiktoria

Grupa B

1. Heieck Julia
2. Jabłonka Szymon
3. Janowska Magdalena
4. Jastrzemski Konrad
5. Jaszczerska Agata
6. Kamiński Fabian
7. Klej Filip
8. Klinkusz Filip
9. Kołakowska Weronika
10. Kołodziejska Nadia
11. Korneluk Florian
12. Kosecka Wanesa
13. Kostka Hubert
14. Koźlak Amelia
15. Kośmider Agnieszka
16. Krzemień Aleksander
17. Krzemińska Lena
18. Kurkowska Agata
19. Kurowska Agata
20. Kurszewski Kacper

Grupa C

1. Kuśnierz Szymon
2. Kwaśniewska Nadia
3. Kwaśniewski Mikołaj
4. Langowski Maciej
5. Ledniowska Aleksandra
6. Lewandowski Paweł
7. Łukiewicz Michalina
8. Machnikowski Jan
9. Maćkiewicz Roksana
10. Marchewka Kinga
11. Marchewka Weronika
12. Marszałek Piotr
13. Matkowski Mikołaj
14. Migawska Agata
15. Morawiec Nadia
16. Mospinek Marcel
17. Murawska Martyna
18. Neufeld Igor
19. Nierzwicki Jakub
20. Orłowska Oliwia
21. Owsiana Lena

Grupa D

1. Patyk Julia
2. Pazda Oliwia
3. Pepliński Alan
4. Piekarski Igor
5. Poćwiardowski Adam
6. Rafalska Natalia
7. Rekowski Jakub
8. Rezmer Magdalena
9. Richter Oliwier
10. Rodziewicz Antonina
11. Rolof Filip
12. Rutkowska Oliwia
13. Rybczyńskim Julian
14. Rzeska Matylda
15. Schweda Julia
16. Skiba Amelia
17. Skwarlińska Nikola
18. Sobiechowska Julia
19. Szambowski Cezary
20. Szlagowski Gracjan

Grupa E

1. Szlija Filip
2. Szulc Maksymilian
3. Szwarc Kacper
4. Szwedowska Zofia
5. Szyca Lena
6. Szymborska Anna
7. Tocha Wiktor
8. Tomczyk Aleksandra
9. Tomczyńska Julia
10. Topolska Julia
11. Tusk Alicja
12. Urban Kinga
13. Walczak Jakub
14. Wałaszewski Igor
15. Wawrzyniak Konrad
16. Wąsewicz Klaudia
17. Went Jakub
18. Woźniak Oskar
19. Wyszomirska Laura
20. Zając Agata
21. Zarzecki Marek
22. Zblewska Emilia
23. Zgoda Krystian

II ROK FORMACJI

Ważne informacje:

 • Bierzmowanie odbyło się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00

- Grupa A -
- Grupa B -
- Grupa C -
- Grupa D -

Przypominamy, że spotkania kandydatów do sakramentu bierzmowania są obowiązkowym punktem programu formacji.


EUCHARYSTIA

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Naj­święt­szy Sakra­ment, czyli Eucha­ry­stia, jest to praw­dziwe Ciało i praw­dziwa Krew Pana Jezusa pod posta­ciami chleba i wina;

 • słowo „Eucha­ry­stia” pocho­dzi od grec­kiego słowa eucha­ri­stein. Ozna­cza ono tyle, co „czy­nić dzięk­czy­nie­nie”;
 • Jezus Chry­stus usta­no­wił Eucha­ry­stię w Wielki Czwar­tek pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy, aby utrwa­lić w niej Ofiarę Krzyża i tak powie­rzyć Kościo­łowi pamiątkę swej Męki i Zmar­twych­wsta­nia;
 • Eucha­ry­stia jest cen­trum i szczy­tem życia Kościoła;
 • główne czę­ści Mszy świę­tej to:
  • Litur­gia Słowa: z czy­ta­niami, homi­lią i modli­twą wiernych;
  • Litur­gia Eucha­ry­stii: na którą skła­dają się przy­go­to­wy­wa­nie darów, kon­se­kra­cja i komunia.
 • sys­te­ma­tyczne uczest­nic­two we Mszy świę­tej nie­dziel­nej i świą­tecz­nej pozwala odna­leźć i zacho­wać swoją toż­sa­mość przez zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem we wspól­no­cie para­fial­nej;
 • ten, kto pra­gnie przy­jąć Komu­nię Św. powi­nien znaj­do­wać się w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, to jest bez świa­do­mo­ści grze­chu śmier­tel­nego;
 • sza­fa­rzem Eucha­ry­stii jest biskup i kapłan.

CO JEST WYMAGANE?

Do przy­ję­cia I Komu­nii Świę­tej należy:

1. Dostar­czyć „świa­dec­two chrztu – ad sacra” (jeżeli ktoś jest z poza naszej para­fii).
2. Uczest­ni­czyć w kate­che­zie na pozio­mie klasy II Szkoły Pod­sta­wo­wej.
3. Zdo­być wie­dzę konieczną do Sakra­mentu Pokuty i Eucha­ry­stii okre­śloną w „mini­mum pro­gra­mo­wym”.
4. Uczest­ni­czyć w nie­dziel­nej Mszy Świę­tej z udzia­łem dzieci o godz. 12:00. W każdą drugą nie­dzielę mie­siąca o godz. 16.00 uczest­ni­czyć w spe­cjal­nej Mszy św. dla rodzi­ców i dzieci, które przyjmą I Komu­nię Św.

Ter­min I Komu­nii Św. zostaje usta­lo­nym przez Ks. Pro­bosz­cza. Odbywa się to zazwy­czaj w maju (III nie­dziela maja).

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Porzą­dek Mszy świętych:

 •  W nie­dziele i uroczystości:

6.15; 7.30; 9.00; 10.30 (suma); 12.00 (z udzia­łem dzieci); 13.30; 18.00.

 •  W święta zniesione:

6.15; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 17.00; 18.30.

 •  W dni powszednie:

 6.30; 7.00; 8.00; 18.30.


POKUTA I POJEDNANIE

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • sakra­ment pokuty i pojed­na­nia został usta­no­wiony przez Chry­stusa w celu nawró­ce­nia i pojed­na­nia z Bogiem ochrzczo­nych, któ­rzy odda­lili się od Niego przez grzech;
 • 5 warun­ków dobrej spowiedzi:
  • rachu­nek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne posta­no­wie­nie poprawy
  • szczera spo­wiedź
  • zadość­uczy­nie­nie Panu Bogu i bliźniemu
 • sza­fa­rzem sakra­mentu jest biskup i kapłan.

CO JEST WYMAGANE?

Pierw­sza spo­wiedź ma miej­sce przed I Komu­nią Św. w usta­lo­nym ter­mi­nie przez Ks. Proboszcza.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

W cza­sie każ­dej Mszy św. i dodat­kowo:

 • I czwar­tek mie­siąca w godz. 17.00 – 18.30
 • I pią­tek mie­siąca w godz. 16.00 – 18.30

NAMASZCZENIE CHORYCH

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • już w pierw­szych wie­kach Kościoła namasz­czano cho­rych świę­tym ole­jem;
 • namasz­cze­nie cho­rych jest to umoc­nie­nie łaską Chry­stusa osób dotknię­tych cho­robą;
 • może być udzie­lane każ­demu czło­wie­kowi ochrzczo­nemu, który zacho­ro­wał lub wier­nym w pode­szłym wieku;
 • wraz z sakra­men­tem namasz­cze­nia powią­zany może być wia­tyk; jest to komu­nia święta udzie­lana umie­ra­ją­cym;
 • zda­rza się, że rodzina nalega, aby kapłan udzie­lił sakra­mentu namasz­cze­nia cho­rych czło­wie­kowi już zmar­łemu. Jest to nad­uży­cie i nie­zro­zu­mie­nie zna­cze­nia tego sakra­mentu, ponie­waż jest on prze­zna­czony dla ludzi cho­rych i cier­pią­cych, a więc żyją­cych. Ma dodać im siły i otu­chy do zno­sze­nia cier­pień fizycz­nych i ducho­wych;
 • sakra­mentu namasz­cze­nia nie należy odkła­dać na „ostat­nią chwilę”. Sakra­ment cho­rych nie jest „ostat­nim namasz­cze­niem”, lecz sakra­men­tem poma­ga­ją­cym cier­pią­cemu w jego cho­ro­bie. Sakra­ment cho­rych można przyj­mo­wać wiele razy w życiu, ale zwy­kle jeden raz w tej samej cho­ro­bie;
 • sza­fa­rzem sakra­mentu jest biskup lub kapłan.

CO JEST WYMAGANE?

Należy przy­go­to­wać pokój tak jak na kolędę (na stole krzyż i świece), a ponadto na tale­rzu tro­chę chleba i soli oraz jeśli to moż­liwe cytryny.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Jeśli chory jest w szpi­talu należy wezwać kape­lana szpi­tala, jeśli w domu to należy zadzwo­nić do dusz­pa­ste­rza miej­sca (tel. 058/ 562 28 81).


KAPŁAŃSTWO

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • przez sakra­ment kapłań­stwa, czyli świę­ceń uobec­nia się jedyne kapłań­stwo Chry­stusa, a wła­dza i posła­nie, powie­rzone przez Niego Apo­sto­łom, są speł­niane w Kościele aż do końca cza­sów;
 • jest to więc sakra­ment posługi apo­stol­skiej. Obej­muje on trzy stop­nie: epi­sko­pat, pre­zbi­te­rat i dia­ko­nat;
 • świę­ce­nia okre­śla się także jako con­se­cra­tio, są bowiem pew­nym wyłą­cze­niem i przy­ję­ciem przez samego Chry­stusa w służbę Kościo­łowi. Wło­że­nie rąk przez biskupa i modli­twa kon­se­kra­cyjna sta­no­wią widzialny znak tej kon­se­kra­cji;
 • sza­fa­rzem świę­ceń jest biskup.

CO JEST WYMAGANE?

Aby zostać księ­dzem należy odbyć odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym. Dla Die­ce­zji Pel­pliń­skiej takie Semi­na­rium znaj­duje się w Pel­pli­nie. Chcąc wstą­pić do niego należy zło­żyć odpo­wied­nie doku­menty. Potrzebne infor­ma­cje można uzy­skać na stro­nie: www.wsd.pelplin.pl

Alumni Pel­pliń­skiego Semi­na­rium są jed­no­cze­śnie stu­den­tami Wydziału Teo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Sakra­ment kapłań­stwa jest udzie­lany w naszej die­ce­zji w Bazy­lice Kate­dral­nej w Pel­pli­nie w wyzna­czo­nym ter­mi­nie w maju.


MAŁŻEŃSTWO

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • sakra­ment mał­żeń­stwa jest nie­ro­ze­rwal­nym przy­mie­rzem miło­ści, poprzez które kobieta i męż­czy­zna two­rzą wspól­notę życia i miło­ści, będącą zna­kiem miło­ści Chry­stusa do Kościoła (Ef 5,25);
 • istotne cechy mał­żeń­stwa to: jed­ność, nie­ro­ze­rwal­ność, i otwar­cie na zro­dze­nie potom­stwa;
 • mał­żeń­stwo jest sakra­men­tem miło­ści, w któ­rej czło­wiek ofia­ro­wuje samego sie­bie. Taką miło­ścią obda­rzają się wza­jem­nie mał­żon­ko­wie, ale ich miłość się na tym nie koń­czy. Powinna ona spły­wać na ludzi żyją­cych wokoło nich i stać się źródłem nadziei i pocie­sze­nia dla innych. Wspar­cie jakiego udzie­lają sobie mał­żon­ko­wie, może dać im siłę pozwa­la­jącą z mocą słu­żyć innym ludziom. Dla­tego kapłan udziela mło­dej parze nastę­pu­ją­cego bło­go­sła­wień­stwa:

Wśród świata bądź­cie świad­kami, że Bóg jest miło­ścią, aby stro­skani i ubo­dzy, doznaw­szy waszej pomocy, przy­jęli was kie­dyś z wdzięcz­no­ścią do wie­ku­istego Boga.
– sakra­ment mał­żeń­stwa jest zna­kiem związku Chry­stusa i Kościoła. Udziela on mał­żon­kom łaski miło­wa­nia się wza­jem­nie tą miło­ścią, jaką Chry­stus umi­ło­wał Kościół. Łaska sakra­mentu udo­sko­nala zatem ludzką miłość małżonków.

CO JEST WYMAGANE?

Chcą zawrzeć sakra­men­talny zwią­zek mał­żeń­ski należy:

1. Zgło­sić się do kan­ce­la­rii para­fial­nej i zare­zer­wo­wać sobie dzień i godzinę ślubu
2. Nie prę­dzej niż 3 mie­siące przed wyzna­czoną datą zgło­sić się do Urzędu Mia­sta w celu pobra­nia doku­men­tów potrzeb­nych do zawar­cia „mał­żeń­stwa kon­kor­da­to­wego”.
3. Zgło­sić się do biura para­fial­nego w celu spi­sa­nia „kano­nicz­nego pro­to­kołu bada­nia narze­czo­nych”. Na to spo­tka­nie należy wziąć ze sobą:

 • dowód oso­bi­sty;
 • świa­dec­two chrztu z aktu­alną datą wyda­nia;
 • infor­ma­cję o bierz­mo­wa­niu zawartą na świa­dec­twie chrztu, lub oddziel­nym doku­men­cie;
 • świa­dec­two ukoń­cze­nia reli­gii;
 • zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia kate­chi­za­cji przed­mał­żeń­skiej (konieczne do zwar­cia związku mał­żeń­skiego).

4. Jeżeli któ­reś z narze­czo­nych nie jest z naszej para­fii należy dostar­czyć tam zaświad­cze­nie o wygło­sze­niu zapo­wie­dzi przed­ślub­nych. Po okre­ślo­nym cza­sie, w któ­rym zapo­wie­dzi zostaną wygło­szone należy zaświad­cze­nie to zwró­cić do naszej para­fii.
5. Narze­czeni otrzy­mują kartki do spo­wie­dzi. Zobo­wią­zani są do odby­cia dwóch spo­wie­dzi przedślubnych.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Sakra­ment mał­żeń­stwa jest udzie­lany po wcze­śniej­szym usta­le­niu ter­minu przez narze­czo­nych.


POGRZEB

Dzień śmierci jest dla chrze­ści­ja­nina, po zakoń­cze­niu jego życia, dopeł­nie­niem jego nowego życia roz­po­czę­tego na chrzcie, wzmoc­nio­nego przez bierz­mo­wa­nie i kar­mio­nego Eucha­ry­stią, będącą anty­cy­pa­cją uczty nie­bie­skiej. Chrze­ści­jań­ski sens śmierci uka­zuje się w świe­tle Śmierci i Zmar­twych­wsta­nia Chry­stusa, naszą jedyną nadzieję; chrze­ści­ja­nin, który umiera w Chry­stu­sie Jezu­sie, „opusz­cza ciało i staje w obli­czu Pana” (1 Kor 5,8).

Każdy kato­lik winien pamię­tać o należ­nej czci ciału zmar­łych wier­nych, które przez chrzest stały się świą­ty­nią Ducha Świę­tego. Dla­tego też zgod­nie z prze­pi­sem prawa wierni zmarli, powinni otrzy­mać pogrzeb kościelny, w któ­rym Kościół:

 • wypra­sza duchową pomoc zmar­łym,
 • oka­zuje sza­cu­nek ich ciału,
 • żywym nie­sie pocie­chę nadziei.

Kościół usil­nie zaleca zacho­wa­nie poboż­nego zwy­czaju grze­ba­nia ciał zmar­łych. Naj­do­sko­nal­szą modli­twą za zmar­łych jest Msza święta, którą spra­wuje kapłan.
W spra­wach pogrzebu należy zgło­sić się w biu­rze para­fial­nym w celu zała­twie­nia formalności.

Należy dostar­czyć:

 • akt zgonu z USC
 • świa­dec­two zgonu od leka­rza (karta zgonu)
 • infor­ma­cje o ostat­nim przy­ję­tym sakra­men­cie (np. cho­rych; jeśli była to zwy­kła spo­wiedź wystar­czy infor­ma­cja ustna rodziny)
 • for­mal­no­ści zwią­zane z przy­go­to­wa­niem grobu należy usta­lić z Zarządcą cmen­ta­rza (w przy­padku Cmen­ta­rza Komu­nal­nego na Łapi­sze­wie – w sie­dzi­bie firmy „STARKOM” miesz­czą­cej się przy cmen­ta­rzu; w przy­padku Cmen­ta­rza Nowego lub Sta­rego – w biu­rze para­fii św. Mateusza).

 W ostat­nim dniu mie­siąca o godz. 18.30 spra­wo­wana jest Msza św. w inten­cji wszyst­kich Zmar­łych w danym miesiącu.