Opie­kun: Ks. Pro­boszcz Janusz Lipski

Ter­miny spotkań:

Wto­rek – godz. 1900 i środa godz.1930- nabo­żeń­stwo Litur­gii Słowa ;
Sobota – godz. 1930 – Eucharystia

Infor­ma­cje:

Wspól­nota Neo­ka­te­chu­me­nalna w Para­fii św. Woj­cie­cha została zapo­cząt­ko­wana w 1991 roku.

W naszej para­fii aktu­al­nie są dwie wspól­noty neo­ka­te­chu­me­nalne, na róż­nych etapach:

  • I na eta­pie Radditio
  • II na eta­pie przed II Skrutinium

Wzo­rem wspól­noty neo­ka­te­chu­me­nal­nej jest Święta Rodzina z Naza­retu, histo­ryczne miej­sce, gdzie Słowo Boże, które stało się Czło­wie­kiem, doj­rzewa wzra­sta­jąc “w mądro­ści, w latach i w łasce”, pozo­sta­jąc pod­dane Józe­fowi i Maryi. We wspól­no­cie neo­ka­te­chu­me­nal­nej stają się doj­rza­łymi w wie­rze, wzra­sta­jąc w poko­rze, pro­sto­cie i uwiel­bie­niu, pod­dani Kościołowi.

Droga Neo­ka­te­chu­me­nalna jako narzę­dzie ini­cja­cji chrze­ści­jań­skiej doro­słych rodzi owoce róż­nego rodzaju – od odnowy para­fii do figury kate­chi­stów wędrow­nych i rodzin misji; od for­ma­cji pre­zbi­te­rów dla nowej ewan­ge­li­za­cji w ponad 70 semi­na­riach die­ce­zjal­nych „Redemp­to­ris Mater” na świecie.

W roku 2002, zgod­nie z życze­niem Ojca Świę­tego Jana Pawła II, Droga Neo­ka­te­chu­me­nalna została ofi­cjal­nie zatwier­dzona przez Sto­licę Apostolską.

11 maja 2008 roku w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­tego Papie­ska Rada do Spraw Świec­kich defi­ni­tyw­nie zatwier­dziła Sta­tut Drogi Neokatechumenalnej.