Chór „Adal­ber­tus” ist­nieje od 2004 r. Opie­ku­nem jest pro­boszcz para­fii św. Woj­cie­cha ks. Janusz Lip­ski, a dyry­gen­tem orga­ni­sta para­fialny p. Tomasz Radi­mo­nas. W obec­nym, nowym skła­dzie chór działa od wrze­śnia ubie­głego roku.

Celem chóru jest uświet­nia­nie uro­czy­sto­ści para­fial­nych przez śpiew litur­giczny, krze­wie­nie muzyki reli­gij­nej oraz pogłę­bia­nie wiary i więzi z Kościo­łem. Swoje cele reali­zuje poprzez aktywny udział w życiu Kościoła, regu­larne pogłę­bia­nie wie­dzy w zakre­sie wokal­nym, muzycz­nym i liturgicznym.

W swoim reper­tu­arze posiada utwory litur­giczne i inne o tema­tyce reli­gij­nej od muzyki daw­nej do współczesności.Chór ponadto bie­rze udział w kon­cer­tach, festi­wa­lach i kon­kur­sach chó­ral­nych. W paź­dzier­niku 2008 roku zdo­był wyróż­nie­nie Prze­wod­ni­czą­cego Rady Arty­stycz­nej Pomor­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Muzyki Sakral­nej w Toru­niu na III Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „MUSICA SACRA – ARS LITURGICA”, za wyko­na­nie utworu Sta­ni­sława Moniuszki – „Ojcze nasz”. W kwiet­niu 2009 r. na Woj­cie­cho­wym Festi­walu Chó­ral­nym orga­ni­zo­wa­nym w naszej para­fii chór zajął trze­cie miej­sce, a na Die­ce­zjal­nym Prze­glą­dzie Pie­śni Maryj­nej w Pia­secz­nie (2009 r.) uzy­skał pierw­sze miej­sce.

W stycz­niu b.r. chór brał udział w prze­glą­dach i kon­cer­tach kolęd, które odbyły się m.in. w Kar­tu­zach, Gru­dzią­dzu i Nowem nad Wisłą, a w marcu wraz z muzy­kami i soli­stami Fil­har­mo­nii Byd­go­skiej wyko­nał ora­to­rium G.B. Per­go­le­siego „Sta­bat Mater”.

Do ostat­nich suk­ce­sów chóru należy zdo­by­cie pierw­szego miej­sca w II Woj­cie­cho­wym Festi­walu Chó­ral­nym orga­ni­zo­wa­nym przez naszą para­fię, a także pierw­sza nagroda na Die­ce­zjal­nym Prze­glą­dzie Pie­śni Maryj­nej, który odbył się 8 maja 2010 r. w Piasecznie.

Chór wydał dwie płyty CD: “Dzielmy się miło­ścią” w 2007 r. i “Roz­mi­ło­wała się ma dusza” w 2008 r.

Próby chóru odby­wają się w ponie­działki, środy i piątki o godz. 19:00 w sal­kach katechetycznych.