Przy Zgro­ma­dze­niu Sióstr Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego już na samym początku powstała wspól­nota osób świec­kich tzw. Sio­stry Zjed­no­czone, obec­nie są to Apo­stołki Zmar­twych­wsta­nia. Myśl współ­dzia­ła­nia Zgro­ma­dze­nia ze świec­kimi wyro­sła z idei Bog­dana Jań­skiego, który pra­gnął two­rzyć wspól­noty sióstr nie pro­wa­dzą­cych życia wspól­no­to­wego. Nowa­tor­ska na koniec XIX wieku idea co do życia laikatu zjed­no­czo­nego ze Zgro­ma­dze­niem jedną ducho­wo­ścią i tym samym celem apo­stol­skim, pod­jęta przez Matkę Celinę Borzęcką spo­tkała się z więk­szym zain­te­re­so­wa­niem po Sobo­rze Waty­kań­skim II.

KIM SĄ APOSTOŁKI ZMARTWYCHWSTANIA?

Jest to sto­wa­rzy­sze­nie kobiet świec­kich, które jako dziew­częta, matki rodzin lub osoby samotne żyją duchem pas­chal­nym (życie pas­chalne tj. obumie­ra­nie swo­jego „ja”, by jed­no­czyć się z Panem Jezu­sem we wszyst­kim, por. Ga 2, 20) według Reguły zatwier­dzo­nej przez Kościół.

DO CZEGO SĄ POWOŁANE APOSTOŁKI ZMARTWYCHWSTANIA?

  • Do życia w duchu Zgro­ma­dze­nia i współ­udziału w jego misji w celu roz­sze­rza­nia Kró­le­stwa Bożego w świe­cie poprzez odno­wie­nie społeczeństwa.
  • Apo­stołki Zmar­twych­wsta­nia wypeł­niają swoje chrze­ści­jań­skie powo­ła­nie żyjąc w świe­cie oraz peł­niąc swoje codzienne obo­wiązki rodzinne i zawodowe.
  • Pogłę­biają swoje życie sakra­men­talne uczest­ni­cząc w pełni w Eucha­ry­stii i korzy­sta­jąc czę­sto z Sakra­mentu Pojednania.
  • Roz­wi­jają życie duchowe poprzez modli­twę oso­bi­stą i wspól­no­tową uczest­ni­cząc w mie­sięcz­nych dniach sku­pie­nia, w reko­lek­cjach, a także w życiu para­fii lub diecezji.
  • Podej­mują apo­stol­stwo: modli­twy, cier­pie­nia, życia, ewan­ge­li­za­cję poprzez życie Ewan­ge­lią i uczynki miłosierdzia.

Naszą wspól­notę w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim zało­żyła ś. p. S. Iza­bela Szynka CR. Po wspól­nych piel­grzym­kach auto­ka­ro­wych do Matki Bożej Kró­lo­wej Pokoju, chcąc trwać w duchu modli­twy i kształ­to­wa­niu swej ducho­wo­ści sio­stra Iza­bela zapro­po­no­wała powsta­nie grupy Apo­sto­łek Zmar­twych­wsta­nia. I tak 12 oso­bowa grupa kobiet w więk­szo­ści pocho­dząca ze Sta­ro­gardu i oko­lic, a także z Gdyni, roz­po­częła swą for­ma­cję przy­go­to­wu­jącą do przy­rze­czeń. Dusz­pa­ster­ską opiekę nad nami objął Ks. Janusz Przy­gocki z Die­ce­zji Gdań­skiej. Kil­ku­let­nia for­ma­cja przy­go­to­wy­wała naszą dwu­nastkę do zło­że­nia uro­czy­stych przy­rze­czeń. Co roku prze­ży­wamy reko­lek­cje. Naj­waż­niej­sze odbyły się w pięk­nym Gie­trz­wał­dzie, gdzie obja­wiła się Matka Boża na pol­skiej ziemi. Waż­nym wyda­rze­niem była adap­ta­cja pomiesz­cze­nia na kaplicę p. w. Dobrego Paste­rza, która stała się otwar­tym domem modli­twy. Tu została też przy­wie­ziona figura Matki Bożej Kró­lo­wej Pokoju z Medjugorje.

Nie­zba­dane są wyroki Boskie… dzień 27 stycz­nia 2005 roku wyrył w naszych ser­cach ranę. Sio­stra Iza­bela ode­szła do Pana tak nagle, zgi­nęła w wypadku samo­cho­do­wym nie­da­leko Sta­ro­gardu w Siwiałce. Ode­szła przed naszymi przy­rze­cze­niami, które zło­ży­ły­śmy 6 lutego 2005 roku w obec­no­ści Sio­stry Pro­win­cjałki Elż­biety Pionk. W nie­dłu­gim cza­sie dołą­czyły do naszego grona kolejne dwie Apo­stołki. Nasza wspól­nota roz­mi­ło­wana w Chry­stu­sie Zmar­twych­wsta­łym trwa na modli­twie i jest tam, gdzie potrzeba pomocy, życz­li­wo­ści, modli­twy i dobrego słowa. Po śmierci sio­stry Iza­beli duchową opiekę spra­wo­wała nad nami s. Kry­styna. Następ­nie objęła nas s. Gre­go­ria. Obec­nie duchowo czuwa nad nami sio­stra prze­ło­żona Cecylia.

Nasze spo­tka­nia odby­wają się raz w mie­siącu w sobotę. Spo­ty­kamy się o godz. 16.00 na wspól­nej modli­twie litur­gią godzin w kaplicy u Sióstr. Następ­nie przy stole dzie­limy się sło­wem, roz­wa­żamy myśli Matek zało­ży­cie­lek. Jest to czas reflek­sji i oka­zji do roz­mów na wszyst­kie bli­skie nam tematy. Cen­trum i ser­cem naszego spo­tka­nia jest Msza św. o godz. 18.00 z kaza­niem. Po Eucha­ry­stii kon­fe­ren­cję głosi ksiądz cele­brans. W tra­dy­cjach naszych spo­tkań jest rów­nież ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu.

Ser­decz­nie zapra­szamy do naszej Wspólnoty!