WIGILIA W RODZINIE KATOLICKIEJ

Na wigi­lij­nym stole usta­wiamy krzyż i świecę (np. Wigi­lij­nego Dzieła Pomocy Dzie­ciom). Kła­dziemy Pismo Święte oraz opłatki. Tra­dy­cja zachęca, aby zosta­wić jedno miej­sce wolne. Sym­bo­li­zuje ono pamięć o oso­bach samot­nych, bez­dom­nych, naszych bli­skich zmar­łych lub tych, z któ­rymi z róż­nych powo­dów nie możemy być w wigi­lijny wie­czór. Naj­waż­niej­szym momen­tem wigi­lij­nego wie­czoru jest odczy­ta­nie Ewan­ge­lii o Bożym Naro­dze­niu, która przy­po­mina nam o tym, że Pan Bóg przy­cho­dzi, by zamiesz­kać także w naszej rodzinie.

Pro­wa­dzący zapala świecę ze sło­wami: Świa­tło Chry­stusa.
Wszy­scy: Bogu niech będą dzięki.
Pro­wa­dzący: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­tego.
Wszy­scy: Amen.

Ktoś z domow­ni­ków odczy­tuje frag­ment Ewan­ge­lii o naro­dze­niu Pana Jezusa (Łk 2,1–14).

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA:
W owym cza­sie wyszło roz­po­rzą­dze­nie Cezara Augu­sta, żeby prze­pro­wa­dzić spis lud­no­ści w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wów­czas, gdy wiel­ko­rządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszy­scy, aby się dać zapi­sać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Gali­lei, z mia­sta Naza­ret, do Judei, do mia­sta Dawi­do­wego, zwa­nego Betle­jem, ponie­waż pocho­dził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapi­sać z poślu­bioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam prze­by­wali, nad­szedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pier­wo­rod­nego Syna, owi­nęła Go w pie­luszki i poło­żyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miej­sca w gospo­dzie. 
W tej samej oko­licy prze­by­wali w polu paste­rze i trzy­mali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz sta­nął przy nich anioł Pań­ski i chwała Pań­ska zewsząd ich oświe­ciła, tak że bar­dzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bój­cie się! Oto zwia­stuję wam radość wielką, która będzie udzia­łem całego narodu: dziś w mie­ście Dawida naro­dził się wam Zba­wi­ciel, któ­rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie zna­kiem dla was: Znaj­dzie­cie Nie­mowlę, owi­nięte w pie­luszki i leżące w żłobie». I nagle przy­łą­czyło się do anioła mnó­stwo zastę­pów nie­bie­skich, które wiel­biły Boga sło­wami: 
«Chwała Bogu na wyso­ko­ściach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o tym, że Bóg przyszedł na świat. Dziś Zbawiciel przychodzi także do nas. Pomódlmy się wspólnie i prośmy Jezusa o dary potrzebne dla naszej rodziny, parafii, naszych bliskich, dla potrzebujących i dla świata.

 

- Panie Boże, modlimy się do Ciebie za Kościół, naszą duchową ojczyznę. Umocnij w wierze i miłości naszego papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Panie Boże, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Niech świętowanie narodzin Zbawiciela świata napełni nas radością i nadzieją. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Panie Boże, polecamy Twej opiece ludzi samotnych, chorych, bezdomnych, ubogich. Ogrzej ich serca swoją miłością, daj im nadzieję. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Panie Boże, prosimy o pokój na świecie, o ustanie terroru i prześladowań. Przemień serca pełne nienawiści. Daj ludziom sprawującym władzę ducha odpowiedzialności za dobro wspólne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Panie Boże, w ten wieczór pamiętamy o zmarłych. Polecamy Ci szczególnie naszych bliskich (można wymienić imiona). Wprowadź ich do nieba i daj nam nadzieję na spotkanie z nimi w Twoim domu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Panie Boże, pobłogosław nas, zebranych przy tym wigilijnym stole. Niech światło z Betlejem zajaśnieje nad nami i napełni nas radością. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy nad światem zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się za chwilę połamiemy na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten uroczysty posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Po wie­cze­rzy wigi­lij­nej jest naj­lep­szy czas na wspólne śpie­wa­nie kolęd.